Regulamin

1. DEFINICJE


 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego taurustelescopes.com
 2.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Adam Salawa TAURUS. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 5. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. INFORMACJE O FIRMIE


 1. Sklep internetowy taurustelescopes.com prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie taurustelescopes.com (nazwany dalej Sklep internetowy lub Sklep) Właścicielem sklepu jest: Adam Salawa, prowadzący działalność gospodarczą jako Adam Salawa TAURUS, adres: ul. Rajmunda Bergela 66, 32-400 Myślenice, Polska. NIP: 6811796674, REGON: 120993040 Kontakt: kontakt@taurustelescopes.com lub 602 282 838

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep internetowy taurustelescopes.com (nazywanymi dalej: Produkt lub Produkty)
 2. Transakcja wykonywana za pośrednictwem Sklepu internetowego taurustelescopes.com odbywa się przez sieć Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy firmą Taurus, reprezentowaną przez Adama Salawę, prowadzącym działalność gospodarczą jako Adam Salawa TAURUS(nazywaną dalej: Sprzedawcą) a zamawiającym Produkt (nazwanym dalej: Klientem). Transakcje prowadzone są w języku polskim.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego taurustelescopes.com jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja.
 4. Zgodnie z obowiązującymi prawem firma Taurus zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 pikseli.
 6. Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu taurustelescopes.com.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów pochodzą od firmy Taurus.
 9. Informacja o cenie podawana na stronie taurustelescopes.com ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów  zamówienia, do końca realizacji zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
 10. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU


 1.  Warunkiem składania Zamówień w Sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Rejestracja oznacza akceptację Regulaminu Sklepu.
 4. Taurus może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 5. Taurus zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego taurustelescopes.com
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


 1. Zamówienie, może być składane 7 dni tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową taurustelescopes.com, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuje i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych, oraz naciśnięciu przycisku Kupuję i płacę wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: Przedmiot i numer zamówienia, jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych produktów, koszt dostawy, metode płatności i sposób dostawy.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oraz numer rachunku na który należy wpłacić należność(jeśli wybrano formę płatności – przelew bankowy)
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

6. DOSTAWA


 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Koszty dostawy wskazane są na stronie „Dostawa”, oraz w czasie składania Zamówienia.
 2. Termin dostawy Towarów znajdujących się w magazynie, wynosi: do 5 dni roboczych. Licząc od dnia wpłynięcia zapłaty.
 3. Termin dostawy Towarów” na zamówienie” wynosi 3-5 dni  roboczych, licząc  po upływie czasu produkcji.
 4.  Czas produkcji jest podany na stronie produktu i wynosi od 1 do 20 tygodni.
 5. W indywidualnych sytuacjach Klient i Taurus mogą ustalić inny termin dostawy.
 6. W przypadku zmiany terminu dostawy lub odbioru, firma Taurus poinformuje Klienta droga mailową lub telefonicznie, nie później niż 7 dni przed upływem terminu dostawy.
 7. Podczas odbioru przesyłki Klient zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

7. CENY I METODY PŁATNOŚCI


 1.  Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie EURO i nie zawierają podatku VAT
 2.  Kupujący ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  1. przelewem na numer konta bankowego:
   PL 07 1140 2004 0000 3412 0666 0932 BIC: BREXPLPWMBK w walucie EURO
  2. przelewem na numer konta bankowego:
   PL 14 1140 2004 0000 3602 6357 4522 BIC: BREXPLPWMBK w walucie PLN
  3. płatność gotówką przy odbiorze
 3. Wpłata należności za Towar „Na zamówienie” odbywa się 2 etapowo:
  1. Wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości towarów z Zamówienia
  2. Dopłata różnicy do pełnej ceny towaru z Zamówienia(w tym kosztów przesyłki) w terminie wskazanym w ust.4 poniżej.
 4.  Dopłata do Zamówienia Powinna być dokonana nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Klienta informacji o gotowości Zamówienia do dostarczenia Klientowi. Dopłata dokonywana jest przelewem na konto nr PL 14 1140 2004 0000 3602 6357 4522, PL 07 1140 2004 0000 3412 0666 0932  lub w formie gotówki przy odbiorze osobistym Zamówienia. Płatność gotówka jest możliwa do kwoty 15000 zł.
 5. W przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w pkt 2 A niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8. UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 1.  Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w przypadkach umów:
  1. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana na indywidualne zamówienie;
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 8. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionego Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 10. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. REKLAMACJE 


 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 2. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres serwis@taurustelescopes.com Taurus zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1. pkt 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 3. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego taurustelescopes.com

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Taurus a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

Niniejszy regulamin obowiązuje dla transakcji zawartych od dnia 20 grudnia 2016 roku.